realmagick.com The shrine of knowledge.

Gryazev Shipunov Gsh 30 2

Expressions, Definition.

Gryazev Shipunov Gsh 30 2 is described in multiple online sources, as addition to our editors' articles, see section below for printable documents, Gryazev Shipunov Gsh 30 2 books and related discussion.

Suggested Pdf Resources

SP's Naval Forces Feb-Mar 2010
F e b r u a r y - M a r c h 2 0 1 0. ► 2. SP's NAVAL FORCES.
ابر جنگنده ي سوخو35بی ام شكارچي بي رحم
از اﻳﻦ ﻃﺮاﺣﻲ ﺣﺘﻲ اﻻﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎدﻩ آﻨﺪ . ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ. ﺟﻨﮕﻨﺪﻩ هﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ.
éí èàëíéãÖíÄ Ñé êÄäÖíçõï äéåèãÖäëéÇ
machineguns, VYa and GSh-301 automatic cannon, Fagot and ÁÂÌËÚ̇fl ÛÒÚ ‡Ìӂ͇ áì-23-2. Ç Ì‡˜‡Î 60-ı . and naval cannon designated as GSh.

Suggested News Resources

Sức mạnh "hung thần diệt tăng" của Không quân Nga
Su-25 được trang bị vũ khí mạnh, với một khẩu pháo 30 mm Gryazev-Shipunov GSh-30-2 và vũ khí tấn công mặt đất; nó có thể mang hơn 4.000 kg (8.818 lb) vũ khí.

Suggested Web Resources

Gryazev-Shipunov GSh-30-2 - Wikipedia, the free encyclopedia
The Gryazev-Shipunov GSh-30-2 (ГШ-30-2) or GSh-2-30 is a powerful dual- barrel autocannon used on certain Russian military aircraft.
Gryazev-Shipunov GSh-6-30 - Wikipedia, the free encyclopedia
Dictionary - Definition of GSh-30-1
Gryazev-shipunov Gsh-30-2
Shooting Range Safety
Feb 1, 2011 30 × 150mm B GIAT 30 revolver cannon (France).

Great care has been taken to prepare the information on this page. Elements of the content come from factual and lexical knowledge databases, realmagick.com library and third-party sources. We appreciate your suggestions and comments on further improvements of the site.

Discussion Forum
Bend It Like Beckham Response
Place for your opinion